ALGEMENE VOORWAARDEN

Prijzen
1.1. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door gebruiker aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.

1.2. De in de aanbiedingen van gebruiker weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in een of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

1.3. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

Betaling
2.1. Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op gebruiker te verrekenen met de door gebruiker in rekening gebrachte bedragen. Gebruiker heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

2.2. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door gebruiker aangewezen bank- of girorekening. Gebruiker heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door gebruiker, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door gebruiker is ontvangen.

2.3. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade.

Garantie
3.1. Indien door gebruiker aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

3.2.  Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal gebruiker de te leveren producten -naar de keuze van gebruiker- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien gebruiker de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan gebruiker.

3.3.  Alle eventuele garantieverplichtingen van gebruiker vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van gebruiker wijzigingen in de door gebruiker geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

Aansprakelijkheid
4.1 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van gebruiker.

4.2.  De totale aansprakelijkheid van gebruiker zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door gebruiker aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaan makingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw).

4.3.  Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

De overeenkomst komt tot stand via internet.
5.1. Wanneer de overeenkomst via internet tot stand komt, u verkoopt bijvoorbeeld spullen via een webshop, gelden de volgende aandachtspunten:

5.2. De klant moet expliciet akkoord gaan met de algemene voorwaarden, bijvoorbeeld door een vakje aan te vinken waarbij is vermeld: Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden. Uiteraard moet duidelijk zijn met welke algemene voorwaarden de klant instemt, die moet dus voor of bij het akkoord gaan de mogelijkheid hebben de algemene voorwaarden te bekijken. Ook moet de klant die op kunnen slaan. Let erop dat het vakje niet van tevoren al is aangevinkt!

5.3. Let er verder op dat u achteraf moet kunnen bewijzen dat de klant akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. Zorg er daarom voor dat een en ander blijkt uit uw verkoopadministratie.

Klachtenregeling
6.1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

6.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

6.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

6.4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.